Polyethylen-isolierte Fernsprechkabel für Ortsnetze F2YA2Y 200/300V